Factura Proveedores http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/44/all ca Reconeixement a Telecon com Docuware Gold Partner 2018 http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018 <p>Telecon Iberica Ofimatica i Comunicacions SL. ha rebut l&#39;estatus <strong>Docuware Gold Partner 2018</strong> com a reconeixement al seu alt nivell d&#39;experi&egrave;ncia i la seva excel&middot;lent capacitat per lliurar solucions DocuWare de primera classe. Ens associem amb l&iacute;ders de la ind&uacute;stria per assegurar-nos que cada soluci&oacute; i servei que oferim sigui el millor en el seu camp.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Factura Proveïdors Gestió Comandes Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Software Thu, 22 Mar 2018 12:54:02 +0000 TBS 224 at http://www.tbs-telecon.es Telecon FACe proveïdor oficial enviament factures electròniques FACe http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/telecon-face-proveidor-oficial-enviament-factures-electroniques-face <p>Telecon FACe la soluci&oacute; d&#39;enviament de factura electr&ograve;nica a les administracions p&uacute;bliques de l&#39;empresa Grupo Telecon, &eacute;s un software homologat pel Ministeri d&#39;Hisenda i Administracions P&uacute;bliques.</p> <p><img alt="Logo factura electrònica FACe" src="http://www.tbs-telecon.es/sites/default/files/logo-FACe.png" style="width: 190px; height: 30px;" /></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/telecon-face-proveidor-oficial-enviament-factures-electroniques-face" target="_blank">llegeix més</a></p> Factura Proveïdors Factura Clients Factura Electrònica Tue, 19 Jul 2016 10:58:15 +0000 TBS 222 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals <p>A continuaci&oacute; presentem els 4 processos documentals que es poden automatitzar a la seva empresa per millorar el rendiment del negoci i a m&eacute;s reduir els costos operatius.</p> <p>Les empreses tenen clients que demanden serveis o productes, i prove&iuml;dors que faciliten el funcionament de l&#39;empresa / negoci.</p> <p>Aquests 4 processos cobreixen totes les fases documentals del seu negoci, tant en l&#39;apartat de comunicaci&oacute; amb els clients com en els processos documentals amb els prove&iuml;dors.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Digitalització Documents Empreses Consultoria Processos Wed, 09 Dec 2015 13:52:03 +0000 TBS 214 at http://www.tbs-telecon.es Factura de proveïdors: Automatització del procés http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-proveidors-automatitzacio-del-proces <p>Telecon Business Solutions li ofereix una soluci&oacute; per automatitzar i digitalitzar les factures dels prove&iuml;dors de la seva empresa.</p> <p>Els processos manuals que s&#39;utilitzen habitualment s&oacute;n lents, susceptibles de m&eacute;s errors i en ocasions no tenen el control desitjat. Les conseq&uuml;&egrave;ncia d&#39;aix&ograve; podrien ser que no es processin les factures de prove&iuml;dors a temps quedant comptes exposades, reduint o perdent descomptes i rebent algun tipus de sanci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-proveidors-automatitzacio-del-proces" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Processos Wed, 16 Sep 2015 10:47:54 +0000 TBS 210 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals en el núvol - Esmorzar de treball http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/automatitzacio-processos-documentals-nuvol-esmorzar-treball <p><strong>Grupo Telecon</strong> juntament amb <strong>Esker</strong> tenen el plaer de convidar-los a un esmorzar de treball on s&#39;explicar&agrave; la Automatitzaci&oacute; de processos en el n&uacute;vol, en concret els relacionats amb la Gesti&oacute; i intercanvi de documents de negoci.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/automatitzacio-processos-documentals-nuvol-esmorzar-treball" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Processos Barcelona Grup Telecon Mon, 22 Jun 2015 14:34:34 +0000 TBS 202 at http://www.tbs-telecon.es Beneficis del Software de Gestió Documental http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/beneficis-del-software-gestio-documental <p>Si volem valorar els avantatges que ens aportaria un Software de gesti&oacute; Documental a la nostra empresa, haurem d&#39;analitzar els beneficis que ens aportar&agrave;. Per a aquesta valoraci&oacute; podem dividir-los en beneficis directes i indirectes.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/beneficis-del-software-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Arxiu Documental Digitalització Documents Empreses Processos Software Mon, 09 Dec 2013 14:54:30 +0000 TBS 143 at http://www.tbs-telecon.es La manca de processos de gestió documental a les empreses eleva els seus costos http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/manca-processos-gestio-documental-les-empreses-eleva-els-seus-costos <p>La inefica&ccedil; gesti&oacute; dels processos amb els documents i la p&egrave;rdua de temps que comporta, t&eacute; com a resultat que les empreses d&#39;Europa estiguin perdent milers de milions d&#39;euros de potencials beneficis.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/manca-processos-gestio-documental-les-empreses-eleva-els-seus-costos" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Processos Grup Telecon Mon, 21 Oct 2013 08:26:06 +0000 TBS 129 at http://www.tbs-telecon.es Consultoria en Gestió Documental. Gestió de processos de negoci http://www.tbs-telecon.es/ca/consultoria-gestio-documental-gestio-processos-negoci <p>Per a la correcta implantaci&oacute; d&#39;un sistema de gesti&oacute; documental que s&#39;adapti als requisits de la seva empresa, primer de tot s&#39;han de seguir una s&egrave;rie de passos perqu&egrave; la gesti&oacute; de processos de negoci tingui &egrave;xit.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/consultoria-gestio-documental-gestio-processos-negoci" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Consultoria Processos Projecte Tue, 24 Sep 2013 08:16:00 +0000 TBS 119 at http://www.tbs-telecon.es Factura de Proveïdors http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-proveidors <p>La soluci&oacute; per digitalitzar factures de prove&iuml;dors simplifica els processos d&#39;entrada de factures de compra i eliminen el temps necessari i els possibles errors de processar les factures de paper manualment.</p> <p><strong>Introducci&oacute; al proc&eacute;s de factures de prove&iuml;dors</strong></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-proveidors" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Digitalització Documents Escàner Empreses Consultoria Processos Sun, 22 Sep 2013 19:43:12 +0000 TBS 115 at http://www.tbs-telecon.es Processos de Gestió documental http://www.tbs-telecon.es/ca/processos-gestio-documental <p>S&oacute;n m&uacute;ltiples els <strong>processos de gesti&oacute; documental</strong> que es poden automatitzar en les empreses, normalment tots els processos que tinguin un document associat s&oacute;n candidats a automatitzar amb una soluci&oacute; o sistema de gesti&oacute; documental.</p> <p>Aquests processos documentals relacionats amb la documentaci&oacute; d&#39;entrada i sortida en general s&oacute;n importants i cr&iacute;tics a l&#39;empresa.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/processos-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Digitalització Documents Processos Sun, 22 Sep 2013 08:41:15 +0000 TBS 114 at http://www.tbs-telecon.es Que és la gestió documental http://www.tbs-telecon.es/ca/que-es-gestio-documental <p>Entendre la gesti&oacute; documental pot tenir un impacte molt positiu en la seva empresa. Aqu&iacute;, definirem les bases sobre <strong>que &eacute;s la gesti&oacute; documental</strong> i l&#39;arxiu de documents tot aix&ograve; pensat en les necessitats dels processos de les empreses.</p> <p><strong>Definici&oacute; de Gesti&oacute; Documental:</strong></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/que-es-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Arxiu Documental Digitalització Documents Consultoria Processos Barcelona Thu, 05 Sep 2013 11:24:29 +0000 TBS 110 at http://www.tbs-telecon.es Gestió Documental a les Empreses http://www.tbs-telecon.es/ca/gestio-documental-empreses <p>En TBS - Telecon Business Solutions coneixem en detall tots els processos de <strong>gesti&oacute; documental a les empreses</strong>, tenim la capacitat d&#39;automatitzar amb <em>software</em> (sistemes) i <em>hardware</em> (esc&agrave;ner) la localitzaci&oacute; de la documentaci&oacute; i la gesti&oacute; documental a la seva empresa, perqu&egrave; obtingui una major efici&egrave;ncia en el desenvolupament del negoci i realitzi una millora amb estalvi de cost i temps en els processos cr&iacute;tics de la seva empresa.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/gestio-documental-empreses" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Arxiu Documental Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Software Hardware Mon, 02 Sep 2013 17:03:15 +0000 TBS 96 at http://www.tbs-telecon.es