Escaner http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/55/all ca Guia de serveis de digitalització de documents per sectors http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/guia-serveis-digitalitzacio-documents-sectors <p>Cada vegada s&oacute;n m&eacute;s les empreses, organitzacions o governs que busquen alternatives a una acumulaci&oacute; de documents cada vegada m&eacute;s gran i a una recerca de dades lenta i de vegades infructuosa. Telecon ofereix als seus clients un complet servei de digitalitzaci&oacute; de documents.</p> <p>Gr&agrave;cies a la digitalitzaci&oacute; podran disposar d&#39;un acc&eacute;s i gesti&oacute; m&eacute;s &agrave;gil a tota la informaci&oacute;, el que contribueix a millorar els processos de treball i augmenten la productivitat de la seva empresa.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/guia-serveis-digitalitzacio-documents-sectors" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Empreses Projecte Barcelona Grup Telecon Tue, 02 Dec 2014 11:43:34 +0000 TBS 180 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a empreses de serveis a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-serveis-barcelona <p>Les empreses de serveis tant de telecomunicacions, electricitat, gas o aigua coincideixen en la necessitat de digitalitzar la seva documentaci&oacute; per poder automatitzar certes gestions, aix&iacute; com arxivar de forma centralitzada per a millorar el seu acc&eacute;s i consulta.</p> <p>Totes aquestes accions de digitalitzaci&oacute; beneficiaran tant als processos de treball interns de l&#39;empresa com al servei que ofereixen als seus clients finals, per millorar la rapidesa i l&#39;efic&agrave;cia en la gesti&oacute; documental.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-serveis-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Barcelona Grup Telecon Fri, 21 Nov 2014 11:39:20 +0000 TBS 178 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a empreses de missatgeria i transport a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona <p>Els diferents tipus d&#39;empreses de missatgeria i transport (mar&iacute;tim, aeri, per carretera, ferrovi&agrave;ria) poden estalviar costos millorar el seu flux de treball gr&agrave;cies a l&#39;automatitzaci&oacute; de processos i l&#39;acc&eacute;s m&eacute;s r&agrave;pid a la informaci&oacute; que facilita la digitalitzaci&oacute; de documents.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Barcelona Grup Telecon Fri, 21 Nov 2014 10:49:00 +0000 TBS 177 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a empreses Asseguradores a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-asseguradores-barcelona <p>Les empreses asseguradores, entre les quals es troben les d&#39;assegurances de vida, de cotxes, de la llar, m&egrave;diques, d&#39;animals de companyia, de viatges o per a professionals; s&oacute;n empreses que ofereixen productes similars i volen enfocar els seus esfor&ccedil;os a agilitzar les gestions de la documentaci&oacute;.</p> <p>Entre els objectius d&#39;aquestes empreses hi ha el centralitzar l&#39;acc&eacute;s a la documentaci&oacute; i facilitar l&#39;arxivat millorant aix&iacute; productivitat i el servei als seus clients.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-asseguradores-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Barcelona Grup Telecon Fri, 21 Nov 2014 09:28:44 +0000 TBS 176 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a empreses del sector financer a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-del-sector-financer-barcelona <p>El sector financer i bancari abasta un ampli ventall d&#39;empreses i serveis: bancs, caixes d&#39;estalvis, ag&egrave;ncies de valors i borsa, unions de cr&egrave;dit, empreses credit&iacute;cies, societats d&#39;inversi&oacute; i empreses financeres.</p> <p>Avui en dia aquestes empreses han d&#39;afrontar m&eacute;s exig&egrave;ncies, tant de servei com legals, per adequar-se aix&iacute; a un mercat cada dia m&eacute;s competitiu.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-empreses-del-sector-financer-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Barcelona Grup Telecon Thu, 20 Nov 2014 11:03:16 +0000 TBS 175 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per al sector comerç a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-al-sector-comerc-barcelona <p>El sector dedicat al comer&ccedil; abasta una gran varietat de negocis des dels grans magatzems, majoristes, distribu&iuml;dors, hipermercats o supermercats fins parades de mercats i petites botigues o comer&ccedil;os locals.</p> <p>Molts d&#39;ells a causa del gran volum de documentaci&oacute; que mouen necessiten digitalitzar diversitat de documents, com per exemple: albarans, factures, comandes, contractes, etc.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-al-sector-comerc-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Projecte Barcelona Grup Telecon Tue, 18 Nov 2014 12:10:27 +0000 TBS 173 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a Advocats i departaments legals a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-advocats-i-departaments-legals-barcelona <p>La digitalitzaci&oacute; de documents en departaments legals abasta un ampli sector que inclou advocats, notaries, assistents jur&iacute;dics, assessories, gestories, etc.</p> <p>La digitalitzaci&oacute; permet a tots aquests professionals poder accedir al gran volum d&#39;informaci&oacute; arxivada que solen tenir aquests despatxos d&#39;una manera m&eacute;s &agrave;gil i incrementant la protecci&oacute; de tota la informaci&oacute; especialment aquella m&eacute;s sensible.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-advocats-i-departaments-legals-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Projecte Barcelona Grup Telecon Fri, 07 Nov 2014 11:28:08 +0000 TBS 166 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a l'Administració Pública a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-ladministracio-publica-barcelona <p>El sector de l&#39;Administraci&oacute; P&uacute;blica, abasta tant l&#39;Administraci&oacute; General (Ministeris, Departaments) com l&#39;Administraci&oacute; Auton&ograve;mica (Ajuntaments). Malgrat la seva diversitat d&#39;&agrave;rees englobades en ella, totes coincideixen en la recerca de processos de digitalitzaci&oacute; de documents que permetin un estalvi i una millora dels processos administratius.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-ladministracio-publica-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Projecte Barcelona Grup Telecon Fri, 07 Nov 2014 10:52:27 +0000 TBS 165 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització de documents per a centres de formació a Barcelona. http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-centres-formacio-barcelona <p>Dins del sector de l&#39;educaci&oacute; s&#39;engloben tant els centres de formaci&oacute; reglada (escoles, instituts i universitats) com tamb&eacute; els de formaci&oacute; educativa no reglada (acad&egrave;mies, escoles d&#39;idiomes, etc.).</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/digitalitzacio-documents-centres-formacio-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Projecte Barcelona Grup Telecon Wed, 05 Nov 2014 09:23:42 +0000 TBS 162 at http://www.tbs-telecon.es Digitalització d'un diari: directrius i preguntes clau http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/digitalitzacio-dun-diari-directrius-i-preguntes-clau <p>Els diaris estan plens d&#39;informaci&oacute;, per&ograve; la recerca entre tota aquesta informaci&oacute; pot ser un gran problema, aix&iacute; que la digitalitzaci&oacute; del diari aporta una s&egrave;rie de beneficis.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/digitalitzacio-dun-diari-directrius-i-preguntes-clau" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Escàner Empreses Barcelona Fri, 25 Apr 2014 14:56:53 +0000 TBS 149 at http://www.tbs-telecon.es Cost de la digitalització documental a les empreses http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/cost-digitalitzacio-documental-les-empreses <p>Hi ha diverses raons per triar un sistema de gesti&oacute; documental: millor i m&eacute;s &agrave;gil acc&eacute;s a la informaci&oacute; aix&iacute; com distribuci&oacute; de la mateixa, major seguretat en l&#39;acc&eacute;s o en cas de desastre, reducci&oacute; de l&#39;espai f&iacute;sic destinat a l&#39;emmagatzematge, etc. Tot aix&ograve; repercuteix directament en una millora de la productivitat i tamb&eacute; en un estalvi de costos.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/cost-digitalitzacio-documental-les-empreses" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Consultoria Processos Projecte Software Hardware Fri, 07 Feb 2014 11:15:58 +0000 TBS 147 at http://www.tbs-telecon.es Servei de digitalització de documents per a empreses a Barcelona http://www.tbs-telecon.es/ca/servei-digitalitzacio-documents-empreses-barcelona <p><strong>Telecon </strong>dins de la seva gamma de serveis, ofereix als seus clients la possibilitat de digitalitzar la documentaci&oacute; de la seva empresa. Un proc&eacute;s que li oferir&agrave; tots els avantatges del format digital: Un acc&eacute;s m&eacute;s &agrave;gil, segur i efica&ccedil; a la documentaci&oacute;, i una reducci&oacute; de l&#39;espai destinat a l&#39;emmagatzematge d&#39;aquesta documentaci&oacute;.</p> <p><em>Quin tipus de documents es poden digitalitzar?</em></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/servei-digitalitzacio-documents-empreses-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Escàner Empreses Projecte Barcelona Grup Telecon Tue, 24 Sep 2013 09:05:28 +0000 TBS 120 at http://www.tbs-telecon.es Factura de Proveïdors http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-proveidors <p>La soluci&oacute; per digitalitzar factures de prove&iuml;dors simplifica els processos d&#39;entrada de factures de compra i eliminen el temps necessari i els possibles errors de processar les factures de paper manualment.</p> <p><strong>Introducci&oacute; al proc&eacute;s de factures de prove&iuml;dors</strong></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/factura-proveidors" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Digitalització Documents Escàner Empreses Consultoria Processos Sun, 22 Sep 2013 19:43:12 +0000 TBS 115 at http://www.tbs-telecon.es Que és un gestor documental. Responsabilitats i requisits http://www.tbs-telecon.es/ca/que-es-un-gestor-documental-responsabilitats-i-requisits <p><strong>El treball del gestor documental a l&#39;empresa.</strong></p> <p>Sovint les funcions de l&#39;empleat <strong>gestor documental </strong>no es perceben per la majoria de la gent, tot i que donen suport i fan possible que els mecanismes de les grans empreses funcionin de manera adequada.</p> <p>Per exemple, &iquest;Com podria una gran empresa prescindir dels tr&agrave;mits i documents? No podria, aix&ograve; &eacute;s tot.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/que-es-un-gestor-documental-responsabilitats-i-requisits" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Escàner Processos Projecte Sat, 21 Sep 2013 23:17:04 +0000 TBS 113 at http://www.tbs-telecon.es Gestió documental a l'oficina http://www.tbs-telecon.es/ca/gestio-documental-loficina <p>La gesti&oacute; documental a l&#39;oficina &eacute;s un entorn per mitj&agrave; del qual el paper &eacute;s eliminat o dr&agrave;sticament redu&iuml;t. Aquest objectiu s&#39;aconsegueix mitjan&ccedil;ant un sistema de gesti&oacute; documental amb qu&egrave; es converteixen els documents i altres papers en arxius digitals.</p> <p>Entre els beneficis que es proposen amb la implantaci&oacute; d&#39;un sistema de gesti&oacute; documental a l&#39;oficina per a l&#39;eliminaci&oacute; del paper:</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/gestio-documental-loficina" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Digitalització Documents Escàner Empreses Processos Sat, 21 Sep 2013 22:49:12 +0000 TBS 112 at http://www.tbs-telecon.es