Gestion Pedidos http://www.tbs-telecon.es/ca/taxonomy/term/65/all ca Reconeixement a Telecon com Docuware Gold Partner 2018 http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018 <p>Telecon Iberica Ofimatica i Comunicacions SL. ha rebut l&#39;estatus <strong>Docuware Gold Partner 2018</strong> com a reconeixement al seu alt nivell d&#39;experi&egrave;ncia i la seva excel&middot;lent capacitat per lliurar solucions DocuWare de primera classe. Ens associem amb l&iacute;ders de la ind&uacute;stria per assegurar-nos que cada soluci&oacute; i servei que oferim sigui el millor en el seu camp.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/reconeixement-telecon-docuware-gold-partner-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestor Documental Factura Proveïdors Gestió Comandes Arxiu Documental Digitalització Documents Digitalització Expedients Empreses Consultoria Processos Projecte Barcelona Software Thu, 22 Mar 2018 12:54:02 +0000 TBS 224 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals <p>A continuaci&oacute; presentem els 4 processos documentals que es poden automatitzar a la seva empresa per millorar el rendiment del negoci i a m&eacute;s reduir els costos operatius.</p> <p>Les empreses tenen clients que demanden serveis o productes, i prove&iuml;dors que faciliten el funcionament de l&#39;empresa / negoci.</p> <p>Aquests 4 processos cobreixen totes les fases documentals del seu negoci, tant en l&#39;apartat de comunicaci&oacute; amb els clients com en els processos documentals amb els prove&iuml;dors.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/blog/automatitzacio-processos-documentals" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Digitalització Documents Empreses Consultoria Processos Wed, 09 Dec 2015 13:52:03 +0000 TBS 214 at http://www.tbs-telecon.es Comandes de clients: Automatització del procés http://www.tbs-telecon.es/ca/comandes-clients-automatitzacio-del-proces <p>Telecon Business Solutions posa a disposici&oacute; dels seus clients una completa soluci&oacute; per automatitzar la gesti&oacute; de comandes des de la recepci&oacute; fins al seu processament en el sistema de gesti&oacute; (ERP). Podr&agrave; processar i realitzar un complet seguiment de les seves comandes i les seves possibles incid&egrave;ncies.</p> <p><img alt="Imatge de comandes de clients" src="/sites/default/files/pedidos-clientes.jpg" style="width: 537px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/comandes-clients-automatitzacio-del-proces" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestió Comandes Processos Wed, 16 Sep 2015 11:07:19 +0000 TBS 211 at http://www.tbs-telecon.es Automatització de processos documentals en el núvol - Esmorzar de treball http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/automatitzacio-processos-documentals-nuvol-esmorzar-treball <p><strong>Grupo Telecon</strong> juntament amb <strong>Esker</strong> tenen el plaer de convidar-los a un esmorzar de treball on s&#39;explicar&agrave; la Automatitzaci&oacute; de processos en el n&uacute;vol, en concret els relacionats amb la Gesti&oacute; i intercanvi de documents de negoci.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/automatitzacio-processos-documentals-nuvol-esmorzar-treball" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Processos Barcelona Grup Telecon Mon, 22 Jun 2015 14:34:34 +0000 TBS 202 at http://www.tbs-telecon.es Pikolín, un cas d'éxit de Telecon en gestió documental http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/pikolin-un-cas-dexit-telecon-gestio-documental <p><img alt="Imatge del logo de Pikolin" src="/sites/default/files/noticias/pikolin_logo_nav.png" style="width: 121px; height: 40px;" /></p> <p><strong>Telecon</strong> com a partner certificat d&#39;Esker, aposta per la gesti&oacute; documental per a optimitzar els fluxos de treball i reduir les despeses innecess&agrave;ries dels seus clients.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/pikolin-un-cas-dexit-telecon-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Empreses Consultoria Processos Projecte Grup Telecon Software Servidors Fax Mon, 21 Oct 2013 09:01:33 +0000 TBS 130 at http://www.tbs-telecon.es La manca de processos de gestió documental a les empreses eleva els seus costos http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/manca-processos-gestio-documental-les-empreses-eleva-els-seus-costos <p>La inefica&ccedil; gesti&oacute; dels processos amb els documents i la p&egrave;rdua de temps que comporta, t&eacute; com a resultat que les empreses d&#39;Europa estiguin perdent milers de milions d&#39;euros de potencials beneficis.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/noticies/manca-processos-gestio-documental-les-empreses-eleva-els-seus-costos" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Processos Grup Telecon Mon, 21 Oct 2013 08:26:06 +0000 TBS 129 at http://www.tbs-telecon.es Sistema Gestió Comandes de Clients http://www.tbs-telecon.es/ca/sistema-gestio-comandes-clients <p>Un sistema de gesti&oacute; de comandes o tamb&eacute; anomenat OMS (Order Management System), &eacute;s un sistema de proc&eacute;s integrat dins de la gesti&oacute; documental i &eacute;s utilitzat per les empreses per a l&#39;entrada de comandes i el processament dels mateixos.</p> <p>La seva empresa pot rebre comandes d&#39;altres empreses, consumidors, o una combinaci&oacute; d&#39;ambd&oacute;s, depenent dels productes. Els productes juntament amb les seves ofertes i preus es publiciten a trav&eacute;s de cat&agrave;legs, p&agrave;gines web, o anuncis.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/sistema-gestio-comandes-clients" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Gestió Comandes Empreses Processos Software Tue, 24 Sep 2013 07:41:34 +0000 TBS 117 at http://www.tbs-telecon.es Processos de Gestió documental http://www.tbs-telecon.es/ca/processos-gestio-documental <p>S&oacute;n m&uacute;ltiples els <strong>processos de gesti&oacute; documental</strong> que es poden automatitzar en les empreses, normalment tots els processos que tinguin un document associat s&oacute;n candidats a automatitzar amb una soluci&oacute; o sistema de gesti&oacute; documental.</p> <p>Aquests processos documentals relacionats amb la documentaci&oacute; d&#39;entrada i sortida en general s&oacute;n importants i cr&iacute;tics a l&#39;empresa.</p> <p><a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/processos-gestio-documental" target="_blank">llegeix més</a></p> Gestió Documental Factura Proveïdors Factura Clients Gestió Comandes Factura Electrònica Arxiu Documental Digitalització Documents Processos Sun, 22 Sep 2013 08:41:15 +0000 TBS 114 at http://www.tbs-telecon.es